HyresavtalHyresavtal för korttidsuthyrningGällande från 2022-01-01


Utrustningen ägs av Västerås Estrad & Festljud här nedan kallad uthyraren.


Hyresmannen får därför inte låna eller hyra ut, sälja, pantsätta, överlåta eller medföra utrustningen utomlands utan uthyrarens skriftliga medgivande.


Avbokning måste vara uthyraren tillhanda senast 7 dagar före hyresperiodens början.

Sker avbokning senare än så eller att beställd utrustning ej avhämtas, debiteras hyresmannen full hyra.


Hyresavgiften betalas kontant eller betalkort vid avhämtning, eller i förskott mot faktura, faktura skall vara betald före leverans.

Deposition kan bli aktuell som ny kund och uppgår till 50% hyran, och återfås vid hyrd utrustnings återlämnande, förutsatt att allt är i samma skick som vid utlämning.


Vid bokningen avtalas en tid för avhämtning av hyrd utrustning. Hyresmannen sörjer själv för säker transport av utrustningen, om inte annat avtalats. Mot ersättning kan uthyraren även transportera och installera utrustningen på plats.


Hyresmannen ansvarar för att utrustningen monteras, installeras och sköts på ett riktigt sätt enligt instruktioner. (Se länk i menyn.)

Uthyraren ansvarar ej för fel eller skador på utrustningen eller person uppkomna på grund av felaktigt användande.
 

Hyrd utrustning skall återlämnas i samma skick som vid utlämnandet och skall vara rengjorda från eventuell smuts, tejprester mm. Skadade, saknade eller övrig hyrd utrustning ersätts av hyresmannen.

Om återlämnande av hyrd utrustning dröjer längre än hyresperiodens slut och det inte beror på uthyraren, debiteras dygnshyra för varje påbörjat dygn enligt gällande taxa.

Hyresmannen bär under hyresperioden fullt ansvar för hyrd utrustning. Skadad eller förlorad utrustning skall utan dröjsmål ersättas av hyresmannen.

Det åläggs hyresmannen att förvara utrustningen säkert både under transporter, bruk och även när den inte används. Undvik att förvara utrustningen i fordon annat än under transport pg. av stöldrisk.
Skulle trots dessa åtgärder förlust uppstå är hyresmannen skyldig att omgående göra polisanmälan samt underrätta uthyraren om det inträffade. Varuvärdet på det förlorade debiteras hyresmannen och skall betalas inom 15 dagar.

Kontroll av giltig legitimation görs dels på hyresmannen och ev. den person som hämtar utrustningen om det inte är densamma som hyresmannen.
Avtalet skrivs mellan bägge parter i samband med hämtning alt. via bokningssidan.
Avtal i PDF för utskrift Här!
(öppnas i separat flik.)

G

Västerås Estrad & Festljud

-när Du vill höras och din budget låg!